Lokal, Hållbar Utveckling

Lokal, Hållbar Utveckling

Fundación Logros– Baltasar Brum
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Projektet Lokal, Hållbar Utveckling i Baltasar Brum har drivits av Stiftelsen Logros tillsammans med byns invånare och ett alliansnätverk både inom landet och internationellt.

Projektets kontextuella omständigheter

Stiftelsen Logros bildades år 2000 i Montevideo i syfte att driva Programmet Biodynamisk Odling i Skolan. Stiftelsen tecknar ett avtal med Uruguays Grundutbildningsrådet och år 2003 blir verksamheten regionalt med OEAs ( Amerikanska Staters Organisation, övers. anmärkning) stöd.

Samtidigt påbörjas år 2009 ett utvecklingsprojekt tillsammans med Baltasar Brums invånare i syfte att vända på deras sårbara socioekonomiska situation. Rådet klassade detta samhälles omständigheter som mycket negativa, med mycket höga fattigdomsnivåer, 33,8 % år 2004 enligt INE ( Institutet för Nationell Statistik, övers. anmärkning). Skolan Nr 77:s Projektet Biodynamisk Odling som stöds av Stiftelsen blev en referensfaktor som påskyndade åtgärderna. Baltasar Brum ligger 120 km från länets huvudstad Artigas. Vägarna till byn befinner sig i dåligt skick. Det är ett typiskt lantligt samhälle med ca 2500 invånare då projektet startade år 2009. Området kännetecknas av extensiv boskapsskötsel där befolkningen ägnade sig åt att leverera tjänster utan att bedriva någon nämnvärt odlingsverksamhet. Dess socioekonomiska nivå kan klassas som fattigdom.

Männens sysselsättning är i huvudsak dags eller säsongsarbete, tjänsteman och avlönad lantarbetare. De flesta kvinnorna är arbetslösa. Kommunen har inte någon som helst form av återvinningsverksamhet för sopor och avfall. Man kan konstatera att familjerna har förlorat helt eller minskat odlingsproduktionen.

Det sker stor migration av befolkningen som söker arbete eller studier. Finns inga verksamheter som erbjuder fritidsaktiviteter.

Problemlösning fokuseras på fattigdomen och utanförskapet.

Projektets beskrivning i korthet

Projektets mål är att lyckas med en hållbar utveckling med ett globalt synsätt.
Det började med ungdomarnas deltagande år 2009 som ett försök att få bukt med miljöföroreningarna, arbetslösheten och med bristen på trädgårdsodling, träden, inkludering, allianser, entreprenörskultur, gemensamma visioner…

Genom att bygga nätverk involverades andra aktörer och institutioner.

År 2012 fick vi till skänks mark som vi förvandlade till ett Agroekologiskt Center när vi försåg det med en adekvat infrastruktur för utbildning och forskning inom Utbildning för Hållbar Utveckling genom komplementära kurser och projekt inom utbildning och produktivitet samt inom de sociala, kulturella, miljömässiga och rekreativa fälten. Ett regnvattensamlingssystem byggdes och användes till fiskodling och produktion av organiska biogödningsmedel genom avfallsåtervinning startades och användes till trädgårdsodling. Projektets stora mervärde är att ha främjat synergin av de olika ändamålen för en hållbar utveckling sinsemellan.

Genom att minska fattigdomen med arbete: 15 direkta tjänster och 55 indirekta sådana samt ekonomisk och kulturell tillväxt gör att 350 invånare per år får nytta av det i form av olika utbildningar.

Genom att lyckas med social inkludering och jämställdhet får 250 invånare per år bättre livskvalitet.

Genom reningsbehandling av förorenat vatten återanvänds 2400 m³ per år.
Genom trädplantering med drygt 1000 träd per år, ansvarsfull produktion och konsumtion fick 550 det bättre.

Genom att bättra folks hälsotillstånd, välstånd och livs kvalitet har 2500 invånare fått det bättre.

Ungdomarna som för 10 år sen startade projektet och är idag styrelseledamöter i Logros, med säte i Baltasar Brum sen 2006, bygger vidare på sin vision av en hållbar utveckling tillsammans med andra ungdomar, med samhället och övriga aktörer i strävan att uppnå sina mål år 2030.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *