Funktionsnedsättning: Ny tolkning av begreppet som social kategori

Rosario De Gennaro

Rosario De Gennaro
Översättare: Hugo Klappenbach

För inte så länge sen, när jag kom till en ansedd skola i Buenos Aires för att skriva in min dotter märkte jag att huvudentrén inte var anpassad för personer med funktionsnedsättning, t ex med en ramp för rullstolar. När jag frågade i receptionen vilken väg skulle en person med funktionsnedsättning få komma in till byggnaden fick jag svaret ”Via samma ingång cyklarna har på gaveln”. På så sätt blev de funktionshindrade likställda med ett objekt och osynliggörs. På en skola som uppmuntrar sina elever att bli politiska subjekt utgör denna osynliga barriär en uppenbar ojämlikhet och därmed en form av våld mot en minoritet. Det som fångade upp min uppmärksamhet verkade vara något helt normalt för skolan. Det legitimerades genom underlåtenhet.

Detta händer kanske i avsaknad av funktionsnedsättnings uppfattning som en social kategori.
Vad menar vi när vi refererar till social kategori? Cohen (Morris Cohen, filosof 1880-1947, övers. anmärkning) hävdar att kategorierna är ett resultat av den absoluta idén. Enligt Kant finns det lika många kategorier som ideologier. Man kan definiera social kategori som antalet individer som delar ett gemensamt attribut som t ex sexet, sysselsättning eller aktivitet. Det är klassificeringen av individer som delar en gemensam egenskap som dock varken genererar en medveten gruppidentitet eller ett medvetet samspel.

Denna analytiska kategori kom till som en förklaring till ojämlikheterna mellan män och kvinnor med betoning på begreppet multipla identiteter, t ex Feminismen. Om vi ska kunna tala om en uppfattning av funktionsnedsättning som en social kategori måste vi prioritera gruppens sociala ojämlikheter förre alla multipla identiteter som kollektivet består av. På så sätt kan vi bygga upp en gruppidentitet som förenar oss i en gemensam kamp.

Jag kom nu på följande frågor: Hur göra för att skapa medvetenhet hos individerna så att de går från ett krav på ”assistans” till att kräva sina rättigheter? Hur avkoda dessa krav för att förvandla dem till explicita begäran om att deras rättigheter ska respekteras och efterlevas?
Ett av svaren kan vara att återskapa den funktionshindrade till ett politiskt subjekt.

Skapandet av det politiska subjektet. Ett politiskt subjekt, en person med funktionsnedsättning som förmår göra revolt mot den Neoliberala modellen, vilken betraktar PmF (Personer med funktionsnedsättning, övers. anmärkning) som samhällets nekrotiska bihang och som improduktiv del av befolkningen som bara kostar pengar, i stället för att se på det som systemets våld mot dem, som uttrycker sig i form av ekonomisk samt arbets- och utbildningsmässig ojämlikhet och som brist på tillgång till lämplig sjukvård. Det handlar om att skapa ett kritiskt tänkande kring de vardagliga ojämlikheterna.

Hur uppnå den kollektiva identiteten
Hur måste vi tänka kring de olika identiteter som finns inom funktionsnedsättningsgruppen? Hur ska vi värdera dessa skillnader? Att ställa de här frågorna är nödvändigt för att uppnå en högre organisationsnivå som tillåter oss skapa ett politiskt projekt som leder till frigörelsen av personer med funktionsnedsättning. Detta politiska projekt ska sträva efter att göra slut på den dominerande, medicinska modellen som går hand i hand med den neoliberala politiken och ska överge heteronormativiteten som modell. Då måste vi skapa ett subjekt som trots individuella skillnader, har gemensamma politiska mål. Detta politiska subjekt förvandlas till ett kollektiv med övertygelser, ideal, förmåga till kritisk reflekterande och känsla för samhällstjänstservice som strävar efter uppbyggandet av ett medborgarskap och ett samhälle medvetna av våra behov och verklighet.

Som ett första steg i den riktningen måste vi kartlägga självuppfattningen hos den funktionshindrade och betydelsen av en yttre påverkan i dess uppbyggnad.
Huvudinriktningen av vara ansträngningar måste då bli att skapa en ny tolkning av vad funktionsnedsättning betyder, som bidrar till att en ny social kategori bli till och som ger oss styrka som politiska subjekt.

Detta är alltså den stora uppmaningen och den stora uppgiften vi har framöver.

#ingetavossutanoss

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *