Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


En studie har påvisat att folkminskning av den amerikanska ursprungsbefolkningen har påverkat det globala klimatet

EcoPortal
LatiCes översättare: Veronica Noueched

Folkminskningen av den amerikanska ursprungsbefolkningen

Undersökningen visar att sjukdomen inte spreds förrän nästan ett sekel efter den första kontakten mellan européer och indianer, och då i samband med inrättandet av religiösa missionsuppdrag.

Folkminskningen av den amerikanska ursprungsbefolkningen under den europeiska erövringen fick inte enbart stora kulturella och sociala konsekvenser, men den satte även sin prägel på klimatet och atmosfären på global nivå, enligt en studie från Harvard University som publicerats nyligen i tidskriften ”Proceedings of the National Academy of Science”.

Ingen förnekar längre att ankomsten av europeiska bosättare i den nya världen ledde till ett förminskat antal av de infödda befolkningen på grund av konflikter och smittspridning, men vetenskapen diskuterar fortfarande om när detta skede, och hur stor påverkan och konsekvenser denna folkminskning innebar.

Vissa forskare hävdar att sjukdomarna drabbade den infödda befolkningen strax efter deras första kontakt med européerna och att dessa sjukdomar spreds med en sådan grymhet att den lämnade ett betydande inverkan och spår på det globala klimatet.

Andra hävdar dock att processen var gradvis och ägde rum under många år.

Den nya studien från Harvard University, ledd av Matt Liebmann, tvistar om bägge teorier genom att visa att, i vad som nu är norra Mexico, spreds inte sjukdomen förrän nästan ett sekel efter den första kontakten mellan européer och indianer, som sammanfaller med inrättandet av religiösa missionsuppdrag.

Förödande effekter på ursprungsbefolkningen

När sjukdomen började spridas, var effekterna förödande. På bara 60 år minskade ursprungsbefolkningen från cirka 6500 till mindre än 900 i de 18 städer som ingick i studien.

I sydväst, togs första kontakten mellan ursprungsbefolkningen och européer först år 1539. Vi fann att sjukdomen inte spred sig på riktigt förrän efter 1620, informerade Liebmann i ett uttalande.

"Men sedan ser vi en mycket snabb folkminskning från 1620 till 1680. Dödligheten var upprörande hög. Runt 87 procent av ursprungsbefolkningen dog under denna korta tid", tillade han.

"Tänk vad det skulle innebära att ha ett rum fullt av människor och att nio av tio dog. Tänk vad det skulle innebära för deras sociala struktur, om de förlorar de människor som höll i kunskapen om den traditionella medicinen. Sociala och religiösa ledare, tänk på den enorma inverkan det skulle ha på deras kultur och historia", sade han

Klimat och atmosfär på global nivå

Emellertid så är slutsatsen att effekterna av folkminskningen inte bara påverkades socialt eller kulturellt utan lämnade även en stor avtryck på klimatet och atmosfären på en global nivå.

"Skogsbränder aktiverades under denna period. När människor levde i dessa byar, behövde de trä för sina tak, för matlagning och uppvärmning. Dessutom förberedde de mark för odling, och träden växte inte i de arkeologiska platser där människorna levde", säger Liebmann.

”Men när folk började försvinna, växte skogarna tillbaka och vi började se fler skogsbränder", tillade han.

Genom denna upptäckt konstaterande forskarna att studien kan relateras till den nuvarande debatten om huruvida världen har gått in i en ny geologisk era, kallat Antropocen, som präglas av den mänskliga påverkan på det globala klimatet.

Det pågår fortfarande många debatter om huruvida denna nya era har börjat, men vissa forskare har pekat på år 1610, då de globala koldioxidnivåerna sjönk dramatiskt.

"En teori föreslår att eftersom ursprungsbefolkningen försvann från sin omgivning i en väldig stor skala, särskilt i Amazonas, brände de inte längre skog för jordbruket, vilket ledde till att skogen absorberade kol när den började växa igen" sade Liebmann.

"Detta argument passar in i föreställningen att folkminskningen av Amerikas ursprungsbefolkning var så extrem att den lämnade sin prägel på atmosfären och klimatet på en global nivå", tillade han.

Massiv folkminskning

En annan slutsats av studien är att förstå hur och när denna folkminskning skedde och dess ekologiska konsekvenser är mycket mer komplex än man tidigare trott.

"Våra resultat stödjer uppfattningen att det fanns en massiv folkminskning, men det är inte så enkelt som många människor har trott. Och denna studie är också användbar för debatten om hur man ska hantera risken för brand,", sade forskaren.

"Vad studien visar är att skogsbränderna sköttes av den infödda befolkningen som levde i täta koncentrationer, vilket inte är långt från situationen i många delar av sydvästra USA. Här finns det lärdomar att dra för att hantera moderna bränder", sade han.

Bland studiens huvudutredare finns också Joshua Farella ochThomas Swetnam, University of Arizona, och Christopher Roos från Southern Methodist University (Texas).

Ecoportal.net
EFEverdePublicerad: februari 2016

Flera artiklar av: Ecoportal  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe