Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Kvinnomorden som faller utanför lagen

Tamara Vidaurrázaga
Alai-Amlatina
LatiCes översättare: Nanna Svahn

Chile. Den lilla Daniela Cruz Leiva, bara fyra år gammal, mördades i slutet av september efter att ha våldtagits, slagits och strypts. Vagnen med hennes rester på begravningen sade med blommor: "Hejdå lilla prinsessa".

Katherine Droguett Silda, 36 år, överfölls av en kund med ett slag som orsakade hennes död genom ett hjärtstillestånd, när hon jobbade med att sälja sex på gatan. Marisol Balcázar Navarro, 47 år, slogs, våldtogs och ströps till döds av en granne. Hennes kropp dumpades i ett ödemarksområde.

Inget av dessa tre mord klassas som kvinnomord enligt chilensk lag: Daniela eftersom hon var minderårig, Katherine eftersom hon var en transperson och Marisol eftersom hon inte dödades av sin nuvarande eller före detta partner.

På grund av detta så överensstämmer inte kvinnomordsstatistiken från regeringen med den från oberoende organisationer. Medan el Servicio Nacional de la Mujer* säger att 36 kvinnor mördades på grund av sitt kön under 2013, så visar det chilenska nätverket mot kvinnovålds egen räkning – som baseras på fall som tagits upp i dagspress – att 49 kvinnor dödats: dvs. en kvinna mördas varje vecka i Chile. Detta utan att räkna med de mord som sker utav frustration, som inte registreras någonstans.

Den nuvarande Lagen om kvinnomord utökar straffen för kvinnomord –som är hårdare än de för vanliga mord-för ex-makar och ex-sambos, men den förbiser mord som begåtts mot okända kvinnor, mot kända kvinnor där det inte fanns någon kärleksrelation, samt par där det inte existerade något formellt band, som t.ex. mellan de som är i ett förhållande.

"Lagen om kvinnomord, liksom Lagen om våld inom familjen, speglar kvinnoföraktet som finns rotat i vår kultur", påpekade Sandra Palesto, nationell koordinator av nätverket mot kvinnovåld för SEMLAC.

"Den fragmenterade behandlingen av våldet mot kvinnor avpolitiserar problemet och flyttar fokus till brott inom familjen och partiella brott, vilket gör att den övergripande visionen och strukturen av ett problem som särskilt påverkar kvinnor, och därmed hela samhället, förloras", insisterade Palestro.

Detta innebär att, i fall såsom Danielas, Katherines och Marisols, sanktionerna blir lägre än om det hade handlat om kvinnomord som erkänns av lagen; och att dessa mord inte erkänns som mord på grund av kön i den officiella statistiken, trots av två av dem blev våldtagna och den tredje sålde sex.

Enligt Sandra Palestro krävs det "en vidare vision för våldet mot kvinnor; en utvidgning av begreppet sexuella trakasserier till utbildningsområdet: en modifiering av VIF-lagen (lagen om våld inom familjen) så att den inkluderar allt slags könsrelaterat våld, inte bara det som sker inom familjen och mellan makar, och ett enda register där våld mot kvinnor och kvinnomord registreras.

Siffrorna

Enligt den nationella undersökningen av övergrepp genom våld och sexualbrott inom familjen som inrikesministeriet publicerade i juli i år, så uppger nästan en tredjedel av alla kvinnor mellan 15 och 65 år att de har utsatts för någon typ av våld från familjemedlemmar, partners eller ex-partners. Psykologisk misshandel är den vanligaste formen av våld (31 %), följt av fysisk misshandel (16%) och sexuell misshandel (6%).

Studien visar att nästan hälften av kvinnorna som utsattes för psykologiskt våld under det senaste året valde att inte anmäla det, samma siffra för fysiskt våld är 41%. Av de som uppgett av de utsatts för sexuellt våld bestämde sig nästan 7 av 10 för att inte anmäla brottet.

Bland de som inte valde att anmäla psykologiskt våld uppger en tredjedel att de inte upplever att det var så allvarligt, och att det därför inte behövde anmälas; en fjärdedel av de som utsattes för fysiskt våld och inte anmälde uppger att de inte gjorde det på grund av rädsla, och 14 % gjorde det inte eftersom situationen förbättrades. Av de som inte anmälde sexuellt våld som de utsatts för hävdar 40 % att de känt skam för att berätta om situationen.

"Rapporten om kvinnodödsfall", sammanställd av den nationella åklagarmyndigheten 2012, inkluderar alla fall av mord på grund av kön, och visar att anmälningarna i enlighet med lagen om våld inom familjen ökat med 154 % de senaste fem åren, och uppgick till 137296 fall 2012. Dessutom visar den att det vanligaste medel som användes av männen för att begå dessa brott var knivar.

Enligt den nyligt publicerade studien "uppfattningar och åsikter om våld inom förhållanden", uppger fyra av fem av de tillfrågade ungdomarna att de kände till förolämpningar och skrik i deras närmaste krets; tre av fem kände till slag; och fem av 10 kände till fall där knuffande, hot och kastning av saker förekommer. Däremot så uppgav bara 45 % av de tillfrågade att de uppfattar hot, knuffande och att kasta saker som våldsamt uppträdande.

En viktig faktor som ungdomarna uppger som orsak till våld inom förhållanden är användandet av sociala medier, då 67% tror att Facebook, Twitter eller Youtube är de främsta kommunikationskanalerna som främjar våld inom förhållanden, och 34% erkänner att de kontrollerat sin partners mobil eller Facebook i smyg.

*chilenskt organ som arbetar för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor.Publicerad: december 2013

Flera artiklar av: Alai-Amlatina  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe