Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


24 oktober 2020

Dokument av det första nationella mötet för kvinnor med funktionsnedsättning


Zoom - Kvinnor med funktionsnedsättning
Empowerment av kvinnor med funktionsnedsättning. Vi pratar om oss själva.

Fredagen den 24 oktober 2020 har vi samlats för detta första nationella möte av kvinnor med funktionsnedsättning, för att tänka på oss själva och arbeta med 2021-agendan. Vi själva för oss själva.


Logo Mujeres con Discapacidad

Kvinnor med funktionsnedsättning och mödrar till personer med funktionsnedsättning har som mål att synliggöra de problem vi möter, men också att tänka tillsammans på de lösningar vi föreslår. Från det civila samhället och i huvudpersonernas röst, att nå dem som kan genomföra våra förslag som offentlig politik.

Vi fick mer än 400 anmälningar per post, från kvinnor med funktionsnedsättning från alla regioner i vårt land, liksom från Mexiko, Bolivia och Spanien. Vi arbetade från kl. 9.00 till kl. 19.30 då sista workshop avslutades Vi tackar var och en av deltagarna som blev huvud aktorer för denna historiska händelse för kvinnor med funktionsnedsättning kollektivet.

Avslutningsvis kommer vi att dela en del av huvudaxlarna som arbetats med i olika workshops. Sedan kommer vi att arbeta med ett detaljerat dokument som ska levereras till dem som förbinder sig att arbeta tillsammans med oss för att förbättra livskvaliteten för kvinnor med funktionsnedsättning.

Ämnen i workshopen

Workshop om tillgång till rättslig prövning
- Funktionsnedsättningsperspektiv i könsvålds protokoll.
- Effektiv tillgång till rättslig prövning för kvinnor med funktionsnedsättning, med allt nödvändigt stöd, för att garantera autonomi för kvinnor med funktionsnedsättning. (Exempel på argentinska teckenspråkstolkar)
- Behovet av utbildning i funktionsnedsättning för alla rättighetsoperatörer.
- Behovet av att känna till alla rättigheter som skyddar kvinnor med funktionsnedsättning, i form av ett normativt kompendium.
- Känn rapporteringskanalerna för diskriminering av funktionsnedsättning.
- Tillgänglig bostad. Sociala bostäder.
- Gratis utbildning i argentinska teckenspråk fastställd i lagen.
Workshop om Sexualitet
- Gör kvinnor med funktionsnedsättning medvetna om rätten till full sexualitet, rätten till njutning. Kvinnor med funktionsnedsättning som önskvärda och önskande kvinnor.
- Tillgänglighet i gynekologiska kontroller. Mobile Mammografi och anpassade bårar. Skydd av vår integritet.
- Hälsa och sexualitet, behovet att hälso- och sjukvårdspersonal utbildas i funktionshinder.
- Rätten till moderskap eller inte. Detta är ett beslut som bör tas av vi kvinnor med funktionsnedsättning själva och läkaren bör respektera oss och inte skrämma oss eller säga att vi löper en risk genom att besluta att vara mödrar eller att vi är mödrar så att vi inte ska lämnas ensamma.
- Vikten av sexualupplysning för kvinnor med funktionsnedsättning. Betydelsen av frågan om sexuella övergrepp mot barn, familjens hemlighet.
- Tvingade steriliseringar.
- Arbeta med attitydtillgänglighet på "Love Hotels".
- Rätten att njuta om vår sexualitet, utan egna eller andras tabu eller fördomar.
- Sexualitet, dess förhållande till fetma som funktionsnedsättning.
Kommunikationsworkshop
- Bristen på tillgång till internet för personer med nedsatt eller ingen syn, liksom i fall av hörselnedsättning och kognitiva funktionshinder (piktogram), något som blev väldigt synlig under pandemin, som generaliserade användningen av digitala medier för alla dagliga livsprocedurer.
- Brist på tillgång till kommunikation vid universitet, virtuella klasser och svårigheter på grund av bristande stöd för personer med syn- och hörselnedsättningar att få tillgång till det innehåll som lärare adresserar virtuellt.
- Behovet av att inkludera funktionsnedsättningsfrågor i lärarutbildning för att garantera att både kommunikation och media är tillgängliga för alla.
- Behov av att införa obligatorisk användning av genomskinliga munskydd i den offentliga sektorn och bland vårdpersonal. Dessa bör godkännas så att de inte bara blir en effektiv stänkskyddsbarriär utan också en barriär för aerosolpartiklar.
- Teckenspråk ska ingå från årskurs 1 i grundskolan för att skapa ett mer inkluderande samhälle.
- Behov av textning och teckenspråkstolk både i argentinska filmer, som i resten av tv-program och andra moderna kommunikationskanaler. Medialagen artikel 66 hänvisar endast till skyldigheten att vara tillgänglig för TV och idag finns det andra former av virtuell kommunikation som också måste vara tillgängliga.
- Argentinska Nationella Filminstitutet måste garantera efterlevnad av sina resolutioner som tvingar att argentinska filmer visas med undertext, en regel som inte följs.
Hälsoworkshop
- Godkännande av specifika genetiska studier.
- Obligatorisk utökad neonatal screening.
- Tidig diagnos av sällsynta sjukdomar, deras behandling och övervakning.
- Psykologiskt stöd vid diagnos och under behandlingen.
- Medicinskt våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
- Direkt tillgång till diagnos för patienten.
- Medicinsk - social modell.
- Brist på resurser och övergivande av patienthjälp från Inkluderar Hälsa Program, Pami (Nationella institutet för sociala tjänster för pensionärer), sociala institutioner och andra när de tillhandahåller kirurgisk, farmakologisk, näringsmässig, hygienisk, teknisk, och annan behandling.
- Obligatorisk medvetenhetslag om funktionsnedsättning.
- Workshops om funktionsnedsättning på förlossningsavdelningar.
- Tillgängliga badrum för personer med rullstolar.
- Medvetenhet om sjuklig fetma inom funktionsnedsättning.
- Implementera CT-skannrar, bårar, rullstolar och andra för personer med sjuklig fetma.
- Försämring av den mentala hälsan på grund av bristande tillgång till arbetsmarknaden och jobberbjudande.
- Tillgång till sexuell information för ungdomar tillsammans med orientering till familjegruppen.
- Spridning av användningen av en grön, vit och vitröd käpp. Tillgång till tekniska hjälpmedel och tillgänglig anslutning för personer med synskada.
- Inkludera ämnet funktionsnedsättning i läroplanen på grundnivå, mellan-och högre nivå.
- Ökat antal tvärvetenskapliga team för behandling av ätstörningar.
- Utbildning och empati för medicinska team, terapeuter och administrativ personal inom hälsoområdet.
Workshop om arbete
- Bekymring över bristande efterlevnad av arbetskvoten för Personer med funktionsnedsättning förvärras i provinserna. Likaså vad gäller yrkesverksamma inom lärarutbildning för universitetslärare (något som ses tydlig i vårdutbildningar). 63 % av de kvinnor med funktionsnedsättning som arbetar är försörjare.
- Svårigheterna för kvinnor med funktionsnedsättning att få tillgång till arbete inom den privata sfären, utom i jobb långt under deras yrkesutbildning (städning).
- Kvinnor med funktionsnedsättning har svårighet att hitta arbete vilket leder att dem får ansöka om pensionsförmåner eller att genomföra kurser på ett systematiskt sätt som ett sätt att leva och ironiskt nog ju mer de utbildas, desto mindre möjligheter har de att få ett jobb eftersom då avvisas de på grund av de är för kvalificerade.
- De olika kriterierna för utvärdering av funktionshinder som krävs för att få tillgång till pensionsförmåner innebär att PCD måste fortsätta arbeta trots att deras funktionshinder med åren ökar och deras prestanda minskar. Detta leder till att deras arbetsgivare tar dem bort från deras arbete. De har inga verktyg för att bestraffa dessa beteenden, inte heller har de möjlighet att gå i pension med förmåner. Det finns ingen ersättning vid uppsägning på grund av funktionshinder som om det finns i händelse av uppsägning på grund av äktenskap eller moderskap.
- Efter att ha gått i pension skapar den befintliga oförenligheten mellan pension på grund av funktionsnedsättning och kontinuiteten i ett jobb i ett beroendeförhållande en orättvis diskriminerande situation bland kvinnor med funktionsnedsättning. Det kan hända att några personer med funktionsnedsättning (med samma grad av arbetsoförmåga) kan komma att ha rätt att fortsätta jobba om de går i pension med en funktionshinderpension medan andra nekas rätten att arbeta om de har fått en invalidpension. Detta förvärras av det faktum att ANSES (National Institute of Social Security), på grund av okunnighet eller fel i systembelastningen, brukar inte erbjuda eller bevilja funktions-hinderpensioner om man inte uppfyller vissa krav som inte ens anges i lagen, till ex. att ha betalat under de senaste tio åren.
- Bristande informationsspridning om att personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete.
- Behovet av en universell ersättning för personer med funktionsnedsättning och skattebefrielser för att kompensera för högre kostnader samt lika inkomst som kvinnor med funktionsnedsättning får för sitt arbete.
- Behovet av att fortsätta med distansarbetet för kvinnor med funktionsnedsättning och att dem ska få nödvändigt stöd hemma för att kunna utföra sina uppgifter, även efter att pandemin har upphört.
Workshop om politiskt deltagande
- Frågan om kvinnor med funktionsnedsättning måste finnas på den politiska dagordningen.
- Brist på tillgänglighet till platser och vid tidpunkten för att utöva rösträtten.
- Inkludera i listorna en kvot för personer med funktionsnedsättning, på samma sätt som det finns en kvot för kvinnor.
- Betydelsen av politisk utbildning för kvinnor med funktionsnedsättning, med digitala workshops och digitala utbildningar.
- I varje sekretariat för kvinnors rättigheter (på nationell-, läns-, stad- eller kommunnivån) ska finnas en handikapp avdelning och åtminstone en kvinna i beslutsfronten.
- Göra oss synliga som politiska subjekt och på uppdrag av vårt kollektiv.
Workshop om Utbildning
- Att artikel 24 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillämpas.
- Tillgänglighet till information.
- Att anmälan till skolan ska vara tillräcklig för att garantera tillgänglighet i utbildningsinstitutioner.
- Säkerställa utvärderingsmetoder för varje person med funktionsnedsättning.
- Garantera inkludering till utbildning från början, med nödvändiga justeringar för olika utbildningar, och inte att den funktionsnedsatta personen ska ansvara själv för att anpassa sig till den "fientliga miljön."
- Inkluderande idrott
- Tillgång till forskarutbildningar.
- Utbildning om funktionsnedsättning (Funktionsvariation) för lärare.
- Ansikte mot ansikte, blandat och virtuellt utbildningserbjudande på alla utbildningsnivåer.
- Tillräckliga psyko-pedagogiska tjänster.
Mödrar workshop
- Ekonomisk ersättning till kvinnorna för sin roll som vårdgivare.
- Stigmatisering av moderns roll.
- Tvärvetenskapligt ackompanjemang vid diagnosidentifiering.
- Oro för autonomi och oberoende vid moderns frånvaro.
- Mamman i rollen som stödmur inom familjen och den sociala miljön.
- Vårdgivarens oaktsamhet.
- Avbrott i det personliga projektet som kvinna och professionell på grund av engagemangen som vårdgivare.
- Behovet av att skapa ett nätverk i frånvaro av institutioner.
- Behovet av att ha ett arbete.
- Förlust av identitet på grund av att vara "mor till ..."
- Ekonomiskt erkännande för rollen som vårdgivare.

Alla kvinnor som har deltagit i detta möte hoppas kunna sätta dessa frågor på den politiska dagordningen, tack så mycket.

Organisationskommitté

Rosario De Gennaro, Celeste Dimeglio, Claudia Mercedes D'Ippolito, María Martha Fernández, Fedra Justo, Ivana Ludueña, Florencia Luna, Laura Velo, Patricia Eliana Campos och Patricia Vera.Publicerad: december 2020

Flera artiklar om: Funktionsnedsättning  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe