Latice - Latinamerika i Centrum

-

Presentation av amicus curiae inför Högsta Domstolen i Mendozaprovinsen

CLADEM / INSGENAR
LatiCes översättare: Julia Tornberg

Argentina. Det sexuella våldet har osynliggjorts av flera skäl, bland annat på grund av skam- och skuldkänslor, rädsla, och stigmatisering som offrena tvingas lida av på grund av samhället.

Den Latinamerikanska och Karibiska Kommittén för Försvar av Kvinnors Rättigheter (Cladem) och Genusinstitutet, Juridik och Utveckling (Insegnar), har idag presenterat en amicus curiae (domstolens vän) i fallet Nº 086 F med rubrik "Fiscal c/ Menéndez, Luciano B y otros s/ Av. Inf. Art. 144 ter C. Penal", vilket för närvarande behandlas i Högsta Domstolen i Mendoza. De åtalade i fallet är: Luciano Menéndez, Tamer Yapur, Orlando Dopazo, Juan Oyarzábal, Eduardo Smaha y Armando Fernández. Fallet tas upp i Kammaren efter överklagan hos Åklagarmyndighet för Mänskliga Rättigheter.

Cladem och Insegnar vill med presentationen av amicus curiae visa att brotten mot den sexuella integriteten hos offren för statlig terrorism i vårt land mellan 1975 och 1983 utgör brott mot mänskligheten, vilka måste utredas, dömas och straffas som sådana.

Det sexuella våldet var en del av den kriminella planen och utgjorde ytteligare en sorts övergrepp, precis som slagen, använding av batonger eller andra trakasserier. Alla eftersträvade de samma mål: att orsaka smärta, övervinna offrens motstånd, samla information, skapa effekter som kontroll och disciplin - både hos offren och hos resten av samhället.

Det finns otaliga vittnesmål runt om i landet som visar på systematiken och omfattningen av de sexualbrott som begåtts av statstjänstemän och som har på många sätt skadat män och kvinnor under den senaste militärdiktaturen.

Ett av offren för D2 i Mendoza vittnade i rätten: "Vi fick stå ut med alla sorters tortyr, men den kanske mest fruktansvärda för mig som kvinna var när de våldtog mig flera gånger om dagen"

De sexuella övergreppen drabbade både män och kvinnor, men de överlevande är överrens om att de massiva och regelbundna trakasserierna i alla CCD i landet visar en särskild grymhet mot kvinnor.

Det sexuella våldet har osynliggjorts av flera skäl, bland annat på grund av skam- och skuldkänslor, rädsla, och stigmatisering som offrena tvingas lida av på grund av samhället.

Bedömningen av dessa brott binds oupplösligt samman med den argentiska statens internationella skyldighet att utreda och straffa de ansvariga för dessa brott mot mänskligheten och respektera och garantera rätten till rättvisa och upprättelse för alla offer utan någon som helst typ av diskriminering något slag, särskilt inte baserad på kön. Detta säger Romstadgan, Den Amerikanska konventionen för mänskliga rättigheter, Den interamerikanska konventionen för att förhindra, straffa och avskaffa våld mot kvinnor, konventionen för att eliminera alla sorters diskriminering av kvinnor (CEDAW).

Samtidigt har de internationella domstolarna tydligt uttryckt att sexuellt våld i samband med statsterrorism skall ses som ett brott mot mänskligheten. (Tribunal Oral Federal de Santa Fe - Causa Barcos -; Tribunal Oral Federal de Mar del Plata - Causa Molina -)

På samma sätt har FN-organ rekommenderat den argentinska staten att "fortsätta göra en stor insats i dessa fall för att garantera att det allvarliga våldet mot de mänskliga rättigheterna, inklusive det med sexuellt innehåll och det som är riktat mot barn, inte slipper undan ostraffat"1; och att "man vidtar proaktiva åtgärder för att åtala och straffa de fall av sexuellt våld som begåtts under den senaste diktaturen som ett led i en rättegång för brott mot mänskligheten, i enlighet med bestämmelserna i resolution 1820 (2008) Säkerhetsrådet, och att man beviljar skadestånd till offren."2

De tjänster som de skyldiga utövade vid tidpunkten för händelserna har under utredning visat att de hade makt och kontroll över sina jurisdiktioner, vilket betyder att de bör kunna svara på alla brott som begåtts i området av deras domäner, inklusive sexualbrotten. Staten har påtagit sig ansvaret gentemot det internationella samfundet att reparera den orsakade skadan hos offren för våldet mot de mänskliga rättigheterna; en av de grundläggande delarna i reparationen och de skyldigas straff.

--------------------------
1 CCPR/C/ARG/CO/4. Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones. Nueva York, 8 a 26 de marzo de 2010.
2 CEDAW/C/ARG/CO/6. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 46º período de sesiones, 12 a 30 de julio de 2010, pár. 26.


Publicerad: augusti 2011

Flera artiklar av: CLADEM / INSGENAR  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe